Ricon Mobile, geli?mi? cihazlar ve endüstriyel PC'ler için tasar?m, mühendislik ve üretim hizmetlerinde uluslararas? bir donan?m sa?lay?c?s?d?r. 2002 y?l?ndan beri tecrübesi ile Ricon, çe?itli endüstriler için yüksek kalite ve performans ile geni? bir çözüm yelpazesi sunmaktad?r. LTE Router, 5G Router, Mobile Router en çok tercih edilen ürünlerimizdir.


Endüstriyel Y?nlendiriciler

M ve L Serisi

RICON Mobil Router; i?letmelerin uç noktalardaki ofislerine veya ?ubelerine h?zl?, güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir ba?lant? sunar. RICON M/L Serisi 4.5G WiFi ve VPN teknolojilerine dayal? olarak tasarlanm?? bir mobil a? yönlendiricisidir. Ana merkezden yönetilebilir, kolay kurulabilir.

ME F/O Serisi

RICON ME F/O Serisi, Fiber, WiFi ve VPN teknolojilerine dayal? olarak tasarlanm?? bir mobil a? yönlendiricisidir. ME F/O Serisi; ?irketlerin veya son kullan?calara gelen fiber hatlar?n kullan?c?lara ethernet ile da??t?lmas?n? sa?layan fiber optik sonland?r?c? bir switch’dir.

ME LTE F/O Serisi

RICON ME LTE F/O Serisi, endüstriyel s?n?f kalitesinde 4.5G hücresel a? teknolojisine dayanan Ricon Mobile Inc. taraf?ndan tasarlanm?? ve üretilmi?tir.  ?irketlerin veya son kullan?calara gelen fiber hatlar?n kullan?c?lara ethernet ile da??t?lmas?n? sa?layan fiber optik sonland?r?c? bir switch’dir. 

DSL Serisi

RICON DSL serisi, Ricon Mobile Inc. taraf?ndan sabit ADSL ve VDSL portlu ve 4.5G hücresel a? teknolojisini destekleyecek ?ekilde tasarlanm?? ve üretilmi?tir. DSL Router serisi, fiziksel bir RJ11 portu ve tek modül tek SIM donan?m tipini destekleyen tek portlu xDSL yönlendiricilerden olu?maktad?r.

5G Serisi

RICON 5G Router Serisi, endüstriyel s?n?f kalitesinde 5G hücresel a? teknolojisine uygun olarak tasarlanm??t?r. 5G yönlendirici serisinde, S9955I-5G (Indoor) ve S9955O-5G (Outdoor) olarak iki farkl? ürün modeline sahiptir.

HyperNET S9930-LTE

RICON S9930-LTE Router, Ricon Mobile Inc. taraf?ndan ev veya kobi s?n?f kalitesinde LTE hücresel a? teknolojisine dayanan altyap?ya uygun olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir. VPN, firewall, NAT, SNMP, DHCP gibi geleneksel router i?levlerini destekler.

Ara? HotSpot Serisi

Ricon Araç HotSpot serisi 4.5G router cihazlar?, araçlar ya da kamuya aç?k alanlarda tamamen transparan olarak uç noktadaki istemcileri, merkezi bir sunucu üzerinden internete ula?t?r?rken, istemcilerin eri?im günlüklerini de merkezi sunucuya (RMS) 5651 kanununa uygun ?ekilde gönderir.

Dijital ??zümler

E-Anket

RICON E-Anket; mü?teri, hastane, banka, hizmet bankosu vs. ziyaret eden bireylerin, nitelikli ve gerçek zamanl? geri bildirimlerini toplar ve kurumun mü?terilerinin ya?ad?klar? tecrübeyi anl?k olarak gözlemleme imkan? sunar. Tüm içerik merkezden yönetilir ve cevaplar merkezde grafiksel veri olarak toplan?r.

S8000 i-Display

RICON i-Display; marketlerin veya perakende ma?azalar?n güncel kampanyalar?n?n, f?rsat ürünlerinin ve di?er reklam ve promosyon ilanlar?n?n verimli ?ekilde görüntülenmesini ve uzaktan merkezi olarak yönetilebilmesini sa?lar. ?çerik yönetim yaz?l?m?; içerik üzerinde tasar?m yapmaya da imkan vermektedir.

i-Smart IoT

i-City Compactor

RICON i-City Compactor; kendisinin 5 kat kapasitesi at??? s?k??t?rma mekanizmas?na sahiptir. S?k??t?rma özelli?i sayesinde çöp bo?altma s?kl???n? azaltaca??ndan, i?çilik maliyetini ve gerekli i?çi say?s?n? ve bunun yan?nda ayr?ca bu i?ler için gerekli toplam araç say?s? ile genel yak?t masraf?n? minimize etmeyi hedefleyen bir üründür.

S6000 i-Temp

RICON i-Temp; klimalar?n veya ba?ka uzaktan kumanda ile çal??an cihazlar?n merkezden kontrolünü gerçekle?tirir, RMS (Ricon Yönetim Sistemi) taraf?ndan ve kendi kumandas? ile kontrol sa?layarak ayn? zamanda ortam s?cakl???, klima çal??ma durumu, ilgili di?er sensörler ile birlikte di?er toplanm?? olan analog/dijital verileri GPRS veya Ethernet a?? vas?tas?yla, RMS’ye bildirir.

RICON TrackBin?

RICON TrackBin; çöp toplama sektörüne özel olarak geli?tirilmi? bir ürün ve çözüm olup, çöp toplama süreçlerindeki yararl?l?k; etkinlik ve kontrolü art?rmay? hedeflerken, maliyetleri minimize etmeyi hedefleyen ?irketler, kurumlar ve belediyeler için tasarlanm??t?r. Konteynerlerin doluluk oranlar?n? uzaktan; izlemeyi ve bo?alt?m programlar?n?n yap?lmas?n? sa?lar.

Y?netim Platformu

Ricon Y?netim Sistemi

RMS Ricon Yönetim Sistemlerine herhangi bir yerden uzaktan eri?ilebilir, kullan?c?n?n çok k?sa bir süre içinde herhangi bir problemi kontrol etmesini ve çözmesini sa?layan birden fazla cihaz üzerinde uzak nokta kontrolü sa?lar.

Aksesuar

Gü? Kayna??

Geçen Ak?m 1A

AC 100-240V 50/6Hz

DC 12V

Wi-Fi Anten

WiFi/WLAN

Male

50 Ohm

2400-2500 MHz

5dBi

45mm 

-30°C~+70°C 

RCN-9927 Outdoor Yüksek Kazan?l? Anten

TS9/SMA N-Di?i Konnektör

D?? Ortam IP67 Standart

Kolay Montaj Kiti

4G Uyumlu MIMO Tipi

Manyetik 4G Anten

2.5mt

-5dBm

Band: 2G/3G/4G

Omni-Directional

SMA

Manyetik Tabanl?

第四色色琪琪在线观看天天看天天操视www久久综合久久爱com天天啪夜夜爽在